Satoshi Takizawa, Chair

The University of Tokyo

Yoshihiko Matsui

Hokkaido University

Sadahiko Itoh

Kyoto University

Shinya Echigo

National Institute of Public Health

Takashi Hashimoto

The University of Tokyo

Akio Imai

National Institute of Environmental Studies

Ikuro Kasuga

The University of Tokyo

Koji Kosaka

Kyoto University

Keisuke Kuroda

National Institute of Environmental Studies

Yuichi Nemoto

Maezawa Industries, Inc.

Kumiko Oguma

The University of Tokyo

Hiroshi Yamamura

Chuo University

Chihiro Yoshimura

Tokyo Institute of Technology

Akihiro Toji

Kobelco Eco-Solutions Co., Ltd.

Junichi Hasegawa

Chiba Prefectural Waterworks Bureau

Takayuki Ishizaki

Ibaraki Prefectural Waterworks Bureau